Nhóm dịch: Thú nhân-Furry-Juujin
Giới thiệu

chỉ dịch thể loại kể trên tên

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: