• 24
    Chương đã đăng
  • 15
    Đang theo dõi
Ngày sinh: 29/02/2004
Nghề nghiệp: Vô nghĩa dụng giả a.k.a Nonsense bearer
Tham gia: 16/04/2020
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Super Cub
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: