• 416
    Chương đã đăng
  • 17
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Ngày sinh: 05/07/2017
Nghề nghiệp: Nhóm dịch Novel
Tham gia: 28/07/2017
14Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Haroon
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The cook of mercenary corp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
LV999 Villager
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
I Reincarnated For Nothing
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Zombie Master
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: