Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Truyện sáng tác
Hắc khuyển
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Thời Khắc Chuyển Mùa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Huyền thoại anh hùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hồng Trần Nhân Đế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
1860
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Lữ khách.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tạo Tác Thần Linh
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Khi Miền Kí Ức Giao Thoa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Gray on blues
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đại ngốc làm đầu bếp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Huyền Thoại Cổ Ngọc
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hired gun: Rice shirt rice money
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Anh Trai Nhân Vật Chính
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vô Hạn Và Hữu Hạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bad Hero
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: