Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Truyện sáng tác
EN99
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Red & White
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Học thuật và Ma thuật
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Isekai Game
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hủy diệt thế giới
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Legacy
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Emissary of the Demon King
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Re:Rise-Học.Cách.Yêu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Architechs
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Normania Chiến Kí
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đáp Án Của Sau Này
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Thức tỉnh chuyển sinh
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đế chế mà tôi dựng nên
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: